Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1. Japans Servies Online is een webshop van Ambiance Creations, ingeschreven bij de Kamer

       van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 24.49.26.44, gevestigd Ghijseland 106,

       3161 VJ Rhoon.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf,

      die een overeenkomst sluit met Ambiance Creations.

1.3. Website: de website van Japans Servies Online is te bereiken via

      www. Japansservies.nl; www.Ambiancecreations.nl;

1.4. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de klant een aanschaf

      doet via een door Ambiance Creations georganiseerd systeem voor verkoop op afstand

      van producten bij Ambiance Creations en waarbij tot en met het sluiten van de

      overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

      communicatie op afstand.

1.5. Bedenktijd: een termijn waarbinnen de klant de mogelijkheid heeft om de ontbinding van

      de koop via het herroepingrecht te realiseren.

1.6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de klant om na ontvangst van door hem

       bestelde product(en), deze producten binnen de bedenktijd binnen 14 werkdagen,

       ingaande de dag volgend dat de klant het product heeft ontvangen zonder opgaaf van

       reden terug te sturen aan Ambiance Creations en het aankoopbedrag terug te krijgen.

       Voorwaarden zijn dat het product niet beschadigd is en in de originele verpakking is.

       De portokosten komen voor de rekening van de klant.


Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ambiance Creations

       en op alle overeenkomsten op afstand tussen Ambiance Creations en de klant

2.2. De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Ambiance Creations deze

       algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast. Voor vervolgtransacties is deze

       soepelheid niet vanzelfsprekend.

2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of

       gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene

       voorwaarden volledig van toepassing.

2.4. In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt

      als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden

      verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail.

 Artikel 3 Aanbiedingen

3.1. Bij de op de website van Ambiance Creations aangeboden producten worden

       productspecificaties vermeld alsmede de prijs van het product inclusief BTW.

       Eventuele verzendkosten worden duidelijk vermeld op de website.

3.2. De op de website van Ambiance Creations aangeboden producten bevatten een zo

      accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het

      aangeboden product.

3.3. Indien de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in

       werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Ambiance Creations op geen enkele wijze

       schadeplichtig jegens de klant. De klant behoudt te allen tijde zijn recht op zijn

       herroepingrecht zoals bepaald in artikel 6.1.

3.4. Ambiance Creations verschaft de klant informatie over de verwachte levertijd van het

      product, deze termijn is slechts indicatief.

 

Artikel 4 Totstandkomen van een overeenkomst

4.1. Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door Ambiance Creations

       uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard.

4.2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard en betaald, bevestigt

      Ambiance Creations onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de

      aanvaarding van het aanbod.

4.3. Het staat Ambiance Creations altijd vrij om, zonder opgave van redenen, niet akkoord

       te gaan met een door een klant aanvaard aanbod.

 

Artikel 5 Levering/ Prijs & Betaling

5.1. De klant kan de bestelde producten laten verzenden naar een door hem te bepalen

       adres binnen Nederland.

5.2. De kosten voor het verzenden komen voor rekening van de klant.

5.3. Alle artikelen die op voorraad zijn worden binnen 1 werkdag na ontvangst van de

      betaling ter bestelling aangeboden bij PostNL.

5.4. Indien Ambiance Creations de bestelling binnen 21 dagen niet kan uitvoeren, nemen

       wij telefonisch of per e-mail contact op en kan de bestelling kosteloos geannuleerd

       worden.

5.5. De klant is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van adresgegevens. Indien er

       producten worden toegestuurd die niet zijn besteld, dienen wij hiervan uiterlijk binnen

       7 werkdagen te worden geïnformeerd, zodat de bestelling in overleg in orde kan

      worden gemaakt.

5.6. Op de website van Ambiance Creations vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief 21%

      BTW en exclusief verzendkosten. Het totaal aan verzendkosten wordt via de website

      weergegeven.

5.7. Na het tot stand komen van de overeenkomst kunnen overeengekomen prijzen niet

       worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop Ambiance Creations

       geen invloed heeft zoals tarieven leveranciers, verzendtarieven of BTW-tarieven.

5.8. Betaling kan geschieden op de volgende wijze: tijdens het tot stand komen van een

      overeenkomst door middel van elektronische betalingen (I - Deal).

5.9. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Ambiance

      Creations gemeld te worden, waarna Ambiance Creations het bedrag zal corrigeren.

5.10. Onjuistheden in de facturatie ontslaat de klant niet van enige betalingsverplichtingen

        of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

 Artikel 6 Retournering van producten

6.1. De klant heeft na ontvangst van de bestelde producten veertien (14) dagen tijd, op

       grond van zijn herroepingrecht, om het bestelde product zonder opgaaf van redenen

      aan Ambiance Creations retour te zenden.

6.2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en

      de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig

      is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn

      herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –

      indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Ambiance

     Creations retourneren, conform de door Ambiance Creations verstrekte redelijke en

     duidelijke instructies.

6.3. De klant dient vanaf het moment van ontvangst van de producten alle passende

       maatregelen te nemen om schade aan het product en/of verpakkingen te voorkomen.

6.4. Indien klant zijn herroepingrecht gebruikt, komt het risico van de verzending voor

       rekening van de klant.

6.5. De klant is verantwoordelijk het product in ongeschonden staat terug te sturen.

6.4.1. De kosten van retourzending komen op rekening van de klant.

 
Artikel 7 Garantie

7.1. De klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren.

       Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan Ambiance

       Creations te melden en uiterlijk binnen 24 uur.

7.2. Indien de klachten gegrond worden verklaard door Ambiance Creations wordt de

       klant reparatie, een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het

       product aangeboden.

7.3. Garantietermijnen variëren per product, met een redelijke termijn. Eventuele

       aanvullende garantietermijn geboden door Ambiance Creations, fabrikant of importeur

       doen niets af aan de wettelijke rechten van de klant.

7.4.  Klant kan geen beroep doen op garantie als gebrek aan product ontstaan is door

        toedoen van de klant.

Artikel 8 Overmacht

8.1. Ambiance Creations is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen

       jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die

       niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het

       verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 8.2. Ambiance Creations kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

        verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan

        een periode van dertig (30) dagen, is zowel de klant als Ambiance Creations gerechtigd de

        overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door

        andere partij geleden schade.

8.3.   Mocht om een of andere reden de aanbieding bij PostNL binnen in werkdag niet

8.4.   mogelijk zijn, dan nemen wij telefonisch of per mail contact met u op.

 Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. Indien Ambiance Creations aansprakelijk wordt gesteld door de klant, is iedere

      aansprakelijkheid van Ambiance Creations beperkt tot maximaal het bedrag van de

      order exclusief verzendkosten, althans tot dat gedeelte van de order waarop de

      aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.2. Ambiance Creations is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade

9.3. dient men uitsluitend te verstaan:

      de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor

      zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

     de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ambiance

     Creations aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Ambiance

     Creations toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of

     beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot

     beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

9.4. Ambiance Creations sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die

      geleden wordt door het gebruik van de door Ambiance Creations geleverde producten, met

      uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid

      aan de kant van Ambiance Creations, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

      Ambiance Creations is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en

      schade door gemiste besparingen.

9.5. De inhoud van de site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Ambiance

      Creations op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ambiance

      Creations kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de

      inhoud van deze informatie.

9.6.Ambiance Creations is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of

      onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende

      informatie.

9.7.Ambiance Creations is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven

     levertijden of verlies of beschadiging door Post NL.

Artikel 10 Klachten/ Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Eventuele klanten die klachten hebben over door Ambiance Creations geleverde

        producten en/of diensten dienen deze zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een

        redelijke termijn; gedetailleerd, volledig en schriftelijk bij Ambiance Creations in te

       dienen.

10.2. Indien een klant niet tevreden is kan hij/zij de dag nadat hij/zij de bestelling heeft

        ontvangen, binnen 7 werkdagen schriftelijk een klacht indienen bij Ambiance

        Creations. Nadat de klacht is ingediend zal Ambiance Creations binnen veertien (14)

        dagen te reageren. Mocht Ambiance Creations niet in staat zijn om binnen deze

        termijn inhoudelijk op de klacht te reageren dan zal Ambiance Creations een indicatie

        geven wanneer er wel uitvoerig op de klacht kan worden ingegaan.

10.3. De klant en Ambiance Creations zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij

        zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te

        beslechten.

10.4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ambiance Creations partij is, is uitsluitend het

        Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 11 Privacy – statement

11.1.  Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Ambiance Creations gebruikt en

         zullen nooit aan derde ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor

         betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

11.2.  De inhoud van de Ambiance Creations website, waaronder doch niet uitsluitend: de

         teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, merken en

        domeinnamen, zijn het eigendom van Ambiance Creations en worden beschermd door

        auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het

        toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de

        website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen

        zonder toestemming van Ambiance Creations.

11.3. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen zijn en blijven exclusieve eigendom

        van Ambiance Creations. In zowel overeenkomsten tussen adverteerder en Ambiance

        Creations alsmede in deze gebruiksvoorwaarden kan geen bepaling worden

        geïnterpreteerd op een wijze waarop dit niet het geval is.

Artikel 12 Copyright

12.1. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd,

        opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Ambiance Creations.